Nye videoworkshops på Fontenehuset Asker

Vil du være med å utforme ideer, dele og skape historier, lære videoproduksjon og videoverktøy, eller øve på å være foran kamera?

Nadina Helen Bakos 2017
Helen Bakos, sosial entreprenør og filmskaper

Vi skal lage 3 kortfilmer om Fontenehuset Asker. Helen Bakos som er filmskaper og produsent er ansvarlig for prosjektet.

 • 11. mai kl. 13.30-15.30 – Utforme og skrive historier i grupper
 • 18. mai kl. 13.30-15.30 – Fortsette med historiene & lage produksjonsplan
 • 24. mai (ons) kl. 13.30-14.30 – Filmproduksjon
 • 01. juni kl. 13.30-14.30 – Filmproduksjon
 • 22. juni kl. 13.30-14.30 – Filmredigering
 • 28. juni (ons) kl.  13.30-14.30 – FILMPREMIERE- FILMVISNING

 

Asker kommune – først ut blant kommunene med overgangsarbeid

Den 4. mai 2017 ble det klart at Asker kommune og Fontenehuset Asker har blitt enige om opprettelse av en plass for overgangsarbeid i kommunen. NAV Asker er første arbeidsgiver ut. Denne form for ordinært arbeid fungerer som et springbrett inn i det ordinære arbeidslivet, viser erfaring fra fontenehusene.

oa2
Fra venstre: Kristin Walstad (daglig leder Fontenehuset Asker), Marina L. Pavlak (medarbeider Fontenehuset Asker), Jostein Bø (HR-sjef Asker kommune) og Stine Førli (juridisk rådgiver Asker kommune).

 

 • For å møte fremtidens utfordringer må Asker kommune styrke organisasjonens innovasjonsevne. Avtale om overgangsarbeid i samarbeid med Fontenehuset Asker er en sosial innovasjon innenfor feltet arbeidsinkludering. Jeg er stolt av at Asker – mulighetenes kommune, nå kan være en døråpner til det ordinære arbeidslivet for mennesker som har hatt en psykisk helseutfordring. Derfor ønsker jeg samarbeidet med Fontenehuset Asker velkommen, sier  Jostein Bø, HR-sjef Asker kommune

 • Jeg er glad for at de juridiske aspektene i avtalen om overgangsarbeid falt på plass slik at vi kunne få til dette samarbeidet, sier Stine Førlie, juridisk rådgiver HR, Asker kommune

  kake-steen
  Sjef i NAV Asker, Wenche Steen til høyre, og medarbeider Marina L. Pavlak til venstre.


 • Det er en stor glede for NAV Asker å kunne tilby overgangsarbeid til mennesker som er medlemmer av Fontenehuset Asker. NAV Asker og Fontenehuset Asker har fra oppstarten samarbeidet godt. Avtalen om overgangsarbeid vil ytterligere styrke det gode samarbeidet. Overgangsarbeid gir folk som har falt ut av arbeidsmarkedet en ny mulighet til å prøve seg i arbeid igjen. Personene som skal jobbe i NAV Asker, mottar ordinær lønn, utfører reelle arbeidsoppgaver og deltar aktivt i arbeidsmiljøet. Jeg vil oppfordre andre bedrifter til å gjøre det samme. Gjør en forskjell, gi mennesker en mulighet! Wenche Steen, sjef NAV Asker

 • I Norge er arbeidsplassen en av de viktigste møteplassene i samfunnet. Erfaringer fra klubbhus over hele verden viser at overgangsarbeidet fungerer som et springbrett til ordinært arbeid. Opplevelse av egenverd er nært knyttet opp til det å ha en jobb. Jeg vil derfor takke Asker kommune og NAV Asker for samarbeidet så langt, og vi ser frem til videre dialog. Kristin Walstad, daglig leder Fontenehuset Asker

 • Mange av medlemmene på Fontenehuset ønsker å bidra mer i samfunnet, dele av sine kunnskaper, ta i bruk sine evner og være en del av et arbeidsmiljø.  Overgangsarbeid gir denne muligheten og er et viktig steg i retning av ordinær jobb. Marina Langmo Pavlak, medarbeider Fontenehuset Asker

Fakta

 • Overgangsarbeid er fontenehusenes eget arbeidstreningsprogram.
 • Det er oppgaver i det ordinære arbeidslivet. Fontenehusene kontakter arbeidsgivere og utvikler stillinger (opptil 50 %) som husene disponerer for sine medlemmer.
 • Jobben er enkel med arbeidsoppgaver de fleste kan mestre. Målet er at medlemmer skal få anledning til å prøve seg i arbeidslivet, få en lønnsslipp og forholde seg til sjefer, kolleger, faste arbeidstider og utføre pålagte oppgaver.
 • Medlemmer kan inneha en stilling i 6-9 måneder.
 • Typiske jobber er kontorstillinger med ansvar for post og postombæring, resepsjonsjobber, kantine, butikk, renhold og enklere produksjons- og assistentjobber.

Fontenehusene står for utvelgelse av medlemmer til stillingen, har ansvar for all opplæring og støtter medlemmet og arbeidsgiver i arbeidsperioden. Hovedkriteriet for å få overgangsarbeid er egen motivasjon for arbeid.

Overgangsarbeidets form reduserer det psykiske presset på medlemmer som tidligere har opplevd mange nederlag i arbeidslivet og gjør det lettere for mange å prøve seg igjen.

Erfaring viser at overgangsarbeid er et springbrett til videre ordinært arbeid.

Resultater fra jobbundersøkelse ved norske fontenehus

I januar og februar 2017 gjennomførte alle 10 fontenehusene en undersøkelse for å finne ut av hvor mange medlemmer som var i arbeid eller studier.

43 % av medlemmene hadde vært i jobb eller studier i 2016. Vi vil fremheve at 65 % av disse var i lønnet arbeid i 2016. Vi vil imidlertid understreke at mye av dette var små og midlertidige jobber.

Noen funn:

 • 43 % (359) av medlemmene var i arbeid eller studier i 2016
 • 65 % av disse var i lønnet arbeid
 • 29 % (243) av medlemmene startet opp i arbeid eller studier i 2016
 • 61 % av disse startet opp i lønnet arbeid
 • 86 % (727) av medlemmene mottar èn eller flere stønader, 49% av disse mottar uføretrygd og 40 % av disse mottar AAP

Om undersøkelsen

842 medlemmer deltok i studien, som gir en svarprosent på 79 %. Dette er en intern undersøkelse med svakheter knyttet til teknisk og faglig kompetanse.

Resultater fra Trivselsundersøkelse ved norske fontenehus i 2017

I februar 2017 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse ved fontenehusene i Norge. Målet for undersøkelsen var å kartlegge fontenehusets innvirkning på medlemmenes helse og behov for helsehjelp.

8 av 10 fontenehus deltok i den nasjonale undersøkelsen.

Noen funn:

 • 81 % var helt eller delvis enig i at fontenehuset hadde gjort dem bedre til å strukturere dagen.
 • 92 % var helt eller delvis enig at fontenehuset hadde påvirket deres helse på en positiv måte.
 • 70 % var helt eller delvis enig i at bruk av fontenehuset har redusert deres behov for ulike helsetjenester.
 • 59 % var helt eller delvis enig at deltakelse på fontenehuset har minsket deres behov for innleggelse og akutt hjelp det siste året.
 • 63 % var helt eller delvis enig i at deltakelse på fontenehuset har gitt dem større tro på å komme tilbake ut i jobb
 • 79 % er helt eller delvis enig i at fontenehuset har gitt dem et større sosialt nettverk.
 • 81 % er helt eller delvis enig i at fontenehuset har gitt dem større tro på seg selv og sine ressurser.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 30. januar til 1. februar. Alle medlemmer som var aktive på husene i denne perioden ble bedt om å fylle ut et skjema. På skjemaet skulle de krysse av på påstandene som de var mest enig i.

For å delta i undersøkelsen måtte respondentene ha vært aktive på fontenehuset.  554 medlemmer var aktive i gjeldende periode. Av disse har 386 deltatt i undersøkelsen. Dette ga en svarprosentprosent på 70 %.

Fontenehuset slår rot i Asker kommune

Siden Fontenehuset ble etablert i Asker kommune for snart et år siden, erfarer vi nå at klubbhuset slår rot med god lokal forankring.

Huset har vært preget av sterk vekst, og kommunen har innarbeidet arbeidet i sine planer og budsjetter slik Helsedirektoratet ber om i sitt regelverk for tilskuddsordningen til Fontenehus i Norge.

Samarbeidsavtalen mellom Fontenehuset Asker har denne våren blitt godt i varetatt av både rådmann, ordfører, avdelingsdirektør for Helse og omsorg, virksomhetsleder for Psykisk helse og rus og leder for Helse og omsorgskomiteen i kommunestyret (bildet), samt en rekke enkeltstående politikere fra Venstre, Høyre, og Krf.

Vi vil med dette rette en stor takk til Asker kommune for et godt samarbeid!

 

 

Spennende videoprosjekt i samarbeid med Nadina Helen Bakos

Bli med! Det blir workshop på Fontenehuset Asker med videoproduksjon og historiefortelling følgende dager:

 • 30.03
 • 07.04
 • 20.04
 • 27.04
 • 04.05
 • 18.05
 • 01.06
 • 08.06

 

Om Nadina Helen Bakos

Historier beveger seg. Hele tiden. Det er sjelden en historie er helt lik hver gang du forteller den.

Å høre andres historier og ta del i dem med egne perspektiver og erfaringer, er en viktig del av vår kultur. Det finnes historier om alt mellom himmel og jord. Historiene vi forteller i dag er bygd opp på samme premisser som for 1000 år siden.

“Historier er magiske fordi de får oss til å se ting fra et annet perspektiv”

Helen har 6 års utdannelse innenfor fotografi og filmproduksjon, og har jobbet som frilanser i over 10 år. Hun startet med å lære bort historiefortelling og video i 2010 og har holdt workshops for en rekke organisasjoner og bedrifter siden da. Hun er opptatt av samfunnsinnovasjon og samarbeid.

Hva inneholder den gode arbeidskulturen på Fontenehuset?

Sammen med fire studenter som går 2. og siste året på deltidsstudiet i veiledning og coaching, organisasjon og ledelse i regi av høgskolen i Akershus og Folkeuniversitetet skal vi ved FHA sammen finne ut hva vår arbeidskultur består av.

Vi ser frem til et spennende samarbeid med de erfarne studentene:

 • Unni Berntsen, Avd.spl. Asker DPS, Veileder aktivitetshuset i Asker
 • Tina Helen Reklev, sykepleier Statens Senter for Epilepsi
 • Lise Gry Størholdt, leder Kommuneforlaget 
 • Nina Mosdal, leder fagavdelingen ved Folkeuniversitetet, Drammen

Studiet i Veiledning og coaching er en tverrfaglig videreutdanning som skal dekke behov for utvidet kompetanse i yrker der veiledning er et vesentlig innslag. Studieplanen er utarbeidet med utgangspunkt i ”Veiledningspedagogikk – en tverrfaglig videreutdanning”.

 

Arbeid kan fungere som medisin

“Den kanskje viktigste konklusjonen man kan trekke på grunnlag av eksisterende forskning er at arbeid kan være en effektiv behandling for personer med schizofreni. I likhet med god medisinering kan arbeid bidra til å redusere symptomer, tilbakefall og reinnleggelser.”

Fagartikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011,  Helen Bull & June Ullevoldsæter Lystad, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer