Category Archives: Fontenehusmodellen

Fontenehuset samarbeider med akademia

Vi opplever for tiden stor interesse for fontenehusmodellen i akademia, det gir en anledning til gjensidig læring i skjæringspunktet mellom teori og praksis.

Bildet: Sykepleierstudent Thea Torgersen (nr. 2 fra venstre) på plass i åtte ukers praksis fra Høgskolen Diakonova.

Vi har studenter i sykepleierutdanning i praksis med veiledning fra:

  • Høgskolen i Sør-Øst Norge
  • Høgskolen Diakonova
  • Lovisenberg diakonale høgskole

Student på masterprogram som forsker på lederrollen ved fontenehus fra:

  • VID Vitenskapelig Høgskole

Mitt møte med Fontenehuset

En venninne av meg fortalte om Mediagruppa på Fontenehuset – og sa at jeg burde bli med der. Samme måned hadde jeg sagt opp jobb etter flere års sykefravær.

Timeplanen min var ikke helt blank. Jeg var engasjert som frivillig på flere kafeer og som musiker i et kor, men jeg ønsket meg et arbeidsfellesskap i nærområdet, og jeg drømte om å kunne kombinere praktisk arbeid i et fellesskap med selvstendige, kunstneriske prosjekter. Og kan hende kunne jeg på denne måten karre meg tilbake til det ordinære arbeidslivet?

Det viste seg at Fontenehuset var stedet! Her kunne jeg hoppe rett inn i lunsjgruppa og delta i matlaging eller ta kjøkkenansvar hvis jeg ønsket det. Og da jeg ønsket meg en veileder til et prosjekt, så var det en som meldte seg til det. Refleksjonsgruppe ble startet da vi var en gjeng som ønsket tid til dypere samtaler om livet. Og etter hvert utforsket jeg de fleste oppgavene på huset.

«Ja, det gjør vi» er en lek som går ut på at deltakerne må svare nettopp det hver gang noen kommer med et forslag, og dette er holdningen som praktiseres på Fontenehuset. Ideer blir tatt på alvor. Pippi-tankegangen er også rådende, nemlig «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.» I tillegg gjelder prinsippet at oppgaver går på omgang og utføres i fellesskap.

Det kan være skummelt å prøve seg på nye oppgaver. For meg var det å være omviser for gjester til Fontenehuset en stor utfordring fordi oppgaven ga meg assosiasjoner til en jobbsituasjon som jeg ikke hadde mestret. Heldigvis var motet større enn frykten, og etter hvert ble dette en oppgave som jeg mer enn gjerne påtok meg, og jeg erfarte at trygghet var smittsomt. Nå tørr jeg å påta meg stadig flere oppgaver som jeg tidligere tenkte at jeg ikke egnet meg til.

Det er godt å treffe mennesker som er i samme situasjon, som vet noe om å streve med psykiske helseutfordringer, men som nødvendigvis ikke trenger å snakke om det hele tiden. Da kan jeg slå av lydfilen i hodet som sier – «Pass deg for hva du sier og gjør, for det blir snart avslørt at du ikke er bra nok.»

Jeg har et meningsfylt liv, selv om det også kan være krevende. For tiden er det frivillig arbeid og oppgaver på Fontenehuset som gir mening i tillegg til familieliv og vennskap. Jeg ønsker å bruke mine evner til glede og nytte for samfunnet. Jeg vet ikke hva fremtiden vil bringe, men jeg er i mellomtiden med i det inspirerende fellesskapet på Fontenehuset.

Tekst: Venninnen til Fontenehuset

Trenger du jobbstøtte?

“Fontenehuset støtter medlemmer i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål ved å hjelpe dem til å dra fordel av ulike utdanningstilbud. Der hvor fontenehuset tilbyr intern opplæring, vil medlemmers evne til å undervise og veilede bli benyttet i stor grad.”
Retningslinje nummer 25 i Fontenehusmodellen

Individuell jobb- og studiestøtte

Fontenehuset Asker tilbyr jobb- og studiestøtte for våre medlemmer. Fontenehuset Asker har en jobb- og studiekonsulent, Asifa Hara, som er tilgjengelig for å hjelpe deg, som medlem, med det du har av spørsmål, utfordringer og annet angående jobb og studier. Du kan ta kontakt med Asifa på nummer 40 46 76 70 eller på mail: asifa@fontenehuset-asker.no.

Asifa har 10 års erfaring med jobb- og studiestøtte for mennesker som har hatt ønske om å komme tilbake til jobb eller studier, veiledning i veien mot sitt mål og sine drømmer. Sammen kan dere finne egnet jobb eller studie som du drømmer om.

Innlegg Budstikka: Rett skal være rett om Fontenehuset

 Vi viser til innlegg i Budstikka onsdag 12. oktober ved Bjørn Larsen og Bjørgulf Clausen fra partiet Rødt Bærum. Vi ser det nødvendig å opplyse debatten om hva Fontenehuset er og ikke er, da skribentene sår tvil om Fontenehusets troverdighet og økonomistyring.

 

Tekst: Kristin Walstad, daglig leder Fontenehuset Asker
Jacob Joneberg, medlem Fontenehuset Asker
Per Anders Owren, styremedlem Fontenehuset Asker

 

I innlegget «Gi psykiatriske behandlingssteder bedre vilkår» leser vi først og fremst et ønske om å sikre eksisterende tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer i Bærum kommune. En intensjon vi deler.

Clausen og Larsen skriver selv at det synes uklart for dem hva Fontenehuset er. La oss først gjøre det klart: Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer. Vi er et gratis lavterskeltilbud som hovedsakelig er statlig finansiert, og vi driver vår virksomhet i henhold til den internasjonale fontenehusmodellen med sine 36 retningslinjer. Vi gir mennesker støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta skole, arbeid, opplæring eller studier. Vi bringer folk ut av isolasjon og inn i fellesskapet. Og sammen skaper vi gode dager.

Det er nødvendig å gå tilbake til tittelen i innlegget – «gi psykiatriske behandlingssteder bedre vilkår». Ingen av de omtalte virksomhetene i innlegget er behandlingssteder i psykiatrien, men derimot en del av kommunens psykiske helsearbeid. Her foregår rehabilitering etter psykisk sykdom og eventuelle innleggelser, og habilitering til et liv med deltakelse. Fontenehuset driver ikke terapi, men vi utelukker ikke at gode relasjoner og støttende fellesskap kan skape terapeutiske effekter.

Fontenehuset Asker har nå 60 medlemmer og mulige medlemmer etter seks måneders drift, og vi har tre ansatte. Vi har åpent mellom 09-1500 mandag til fredag.

Det som provoserer oss mest i innlegget er når forfatterne sår tvil om våre juridiske og økonomiske forhold. Det kan ikke stå ubesvart.

La oss derfor redegjøre for at Fontenehuset er en ideell stiftelse registrert i stiftelsestilsynet og i Brønnøysundregistrene. I etableringsfasen er fontenehusene ofte organisert som en frivillig demokratisk forening. Men begge organisasjonsformene har regnskapsplikt etter regnskapsloven, og er revisjonspliktige. Alle som mottar offentlige penger i Norge har en utvidet rapporteringsplikt på drift og måloppnåelser, lik den alle Fontenehus har overfor Helsedirektoratet. Her holdes ingenting hemmelig.

Skribentene antyder også at vårt moderorgan i USA – Clubhouse International – har en snuskete økonomi med store overskudd. Clubhouse Int. er også en ideell non-profit-organisasjon der det ikke er mulig å ta ut personlig utbytte.

Fra etableringsfasen fram til i dag har vi i Asker erfart at det er behov for ulike tilbud overfor målgruppen. Spesielt i en kommune som styrer sin virksomhet med signaler nedenfra, medborgerskap, og driver en helse- og sosialpolitikk basert på en recovery-orientert teori og praksis. Det vil si at kommunen har valgt å vektlegge individets egne løsningsforslag i sin egen bedringsprosess. Med dette som utgangspunkt bør det være et bredspektret tilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer.

Vi vil nødig legge oss opp i de politiske prosessene i Bærum kommune. Men i Asker forteller våre samarbeidspartnere at driften deres går som før, og at de opplever at Fontenehuset utgjør et viktig supplement til de offentlige tjenestene i NAV og kommune, samt at vi beriker frivillig og ideell sektor.

Avslutningsvis vil vi gjerne få invitere Clausen og Larsen til en omvisning på Fontenehuset Asker i Skysstasjonen 11B. Vi kan også opplyse leserne om at nærmere 20 politikere og kommunaldirektører fra Bærum kommune også har vært her, og at vi på den måten har bidratt til å informere beslutningstakerne best mulig om hva et Fontenehus er.

Psykiske lidelser er i dag en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge. Dette er tilfelle enten man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller kostnader til uføretrygd og sykefravær. Og ifølge regjeringens strategi for #ungdomshelse 2016-2021, er 7% av dagens unge utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

Fontenehuset Asker vil være en arena som fremmer god psykisk helse. Vi håper derfor at vi får et søsterhus i Bærum kommune, basert på de friske, statlige midlene som allerede er gitt. Og vi spiller mer enn gjerne på lag med andre tilbydere som deler våre visjoner og mål.

Planlegger du en tur til fontenehuset?

Fontenehuset er åpent kl. 08:30 – 16:00. Dersom du ikke har anledning til, eller ikke ønsker å være hele dagen, kom til et arbeidsmøte enten kl. 9:30 eller kl 13:00.

Klubbkveld onsdager 16.00-19.00.

Ungkveld annenhver torsdag (oddetallsuker) 16:00-19:00

Helse- og omsorgskomiteen: et viktig lavterskeltilbud

«Komiteen mener at Fontenehusene er et viktig lavterskeltilbud og en utviklingsarena som utfyller det offentlige tilbudet»

I Helse- og omsorgskomiteens samlede merknader til statsbudsjettet 2015 (Innst. 11 S – 2014-2015, s.96).

Hvordan bli medlem av vårt klubbhus?

Fontenehuset Asker er et klubbhus for deg som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. Ønsker du å skape en endring i ditt eget liv? Kanskje fontenehuset er noe for deg.

Et mulig medlemskap starter med en omvisning hos oss. Du kan ringe oss på telefon 66 79 88 69 for å avtale en tid som passer.

  • Medlemskap er gratis
  • På fontenehuset er det ingen ventelister og ingen henvisning
  • Som medlem forplikter du deg til å bidra til å skape et trygt og godt klubbhusfellesskap
  • Medlemskapet i fontenehuset er livsvarig – hvis en ønsker. Mange bruker fontenehuset etter at en har fått seg en ordinær jobb – som støtte i møte med arbeidslivets- eller studiestedets nye utfordringer.

Kom som du er

Kom som du er til fontenehuset. Vi er ikke så opptatt av diagnoser, men er heller ikke redd for å snakke om det. Når du kommer til oss vil du få en samtale der vi snakker om dine ønsker og drømmer.

Vi kan fylle tomrommet

En tilleggsbelastning av psykisk sykdom er ofte isolasjon, tap av relasjoner og gode nettverk. Fontenehuset kan fylle det tomrommet psykisk sykdom kan ha skapt i livet ditt.

Vi er et arbeidsfellesskap

Vi har erfart at arbeid strukturerer tiden, gir mening, og bidrar til bedre selvbilde. Som en «motgift» til kaos, depresjon og kjedsomhet.

På fontenehuset får du arbeide side om side med medarbeidere og andre medlemmer. Og sammen finner vi oppgaver som passer for deg.

Vi har et arbeidsfellesskapet som bygger på positive relasjoner, som gjør at du kan finne gode støttespillere, kolleger og venner hos oss.

Alt er frivillig, du bestemmer

Du kan komme til Fontenehuset èn eller fem dager i uka, eller mer. Du bestemmer.

Du kan påta deg store og små arbeidsoppgaver. Lite eller stort ansvar. Du bestemmer.

Du kan delta i fellesskapet i lange perioder og ta en pause når du vil.

Individuell støtte på andre livsområder

Alle har vi noen helseplager som påvirker oss.  Livet handler ikke bare om arbeid. Vi støtter også medlemmer på andre livsområder. For oss er det helt selvfølgelig å støtte medlemmer til å nå sine personlige mål. For noen er målet en meningsfull arbeidshverdag på fontenehuset, eller ute i et arbeid, mens andre trenger hjelp til å rydde opp i en vanskelig livssituasjon.

Fontenehuset har også et fritidsprogram.