Resultater fra Trivselsundersøkelse ved norske fontenehus i 2017

I februar 2017 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse ved fontenehusene i Norge. Målet for undersøkelsen var å kartlegge fontenehusets innvirkning på medlemmenes helse og behov for helsehjelp.

8 av 10 fontenehus deltok i den nasjonale undersøkelsen.

Noen funn:

  • 81 % var helt eller delvis enig i at fontenehuset hadde gjort dem bedre til å strukturere dagen.
  • 92 % var helt eller delvis enig at fontenehuset hadde påvirket deres helse på en positiv måte.
  • 70 % var helt eller delvis enig i at bruk av fontenehuset har redusert deres behov for ulike helsetjenester.
  • 59 % var helt eller delvis enig at deltakelse på fontenehuset har minsket deres behov for innleggelse og akutt hjelp det siste året.
  • 63 % var helt eller delvis enig i at deltakelse på fontenehuset har gitt dem større tro på å komme tilbake ut i jobb
  • 79 % er helt eller delvis enig i at fontenehuset har gitt dem et større sosialt nettverk.
  • 81 % er helt eller delvis enig i at fontenehuset har gitt dem større tro på seg selv og sine ressurser.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 30. januar til 1. februar. Alle medlemmer som var aktive på husene i denne perioden ble bedt om å fylle ut et skjema. På skjemaet skulle de krysse av på påstandene som de var mest enig i.

For å delta i undersøkelsen måtte respondentene ha vært aktive på fontenehuset.  554 medlemmer var aktive i gjeldende periode. Av disse har 386 deltatt i undersøkelsen. Dette ga en svarprosentprosent på 70 %.